AICTE REPORTS

Name Download
B Tech. EoA 2010-11
B.Tech. EoA 2011-12 
B Tech. EoA 2012-13
B Tech. EoA 2013-14
B Tech. EoA 2014-15
B Tech. EoA 2015-16
B Tech. EoA 2016-17
B Tech. EoA 2017-18
B.Tech. EoA 2018-19
B.Tech. EoA 2019-20
B.Tech. EoA 2020-21
B.Tech. EoA 2021-22